Voorwaarden voor gebruik

Opzegging van het contract en beëindiging van het verblijf 

De huurder kan zich voor aanvang van de huur terugtrekken uit de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder. Doorslaggevend is de dag waarop verhuurder de verklaring van herroeping ontvangt. Indien de huurder zich terugtrekt uit het huurcontract, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen voor de reeds door de verhuurder gemaakte kosten en de gederfde winst in het volgende bedrag, op voorwaarde dat een andere verhuur niet mogelijk is: Opzegging - tot 49 dagen voor aanvang van de huur: 10% van de huurprijs - tot 35 dagen voor aanvang van de huur: 75% van de huurprijs daarna en in geval van no-show): 100% van de huurprijs. (2) Indien de huurder het verblijf voortijdig afbreekt, blijft hij verplicht de volledige huurprijs te betalen. (3) De huurder behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat de verhuurder geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden als gevolg van de intrekking. Bij terugtrekking uit het contract kan de huurder een vervangende huurder aanwijzen die bereid is zijn plaats in de bestaande contractuele relatie in te nemen. De verhuurder kan bezwaar maken tegen de toetreding van de derde indien dit economisch of persoonlijk onbetrouwbaar blijkt. (4) De verhuurder probeert ook een vervangende huurder te vinden. (5) De wettelijke opties voor herroeping en beëindiging blijven onaangetast.

Behandeling met zorg

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde en inventaris met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Opzettelijk veroorzaakte schade aan inrichting, gehuurde kamers of het gebouw alsmede de daarbij behorende installaties worden door huurder vergoed indien en voor zover deze toerekenbaar is veroorzaakt door hem of zijn begeleiders of bezoekers. (2) De huurder is verplicht om de accommodatie bij aankomst op volledigheid en bruikbaarheid te controleren en eventuele klachten onverwijld in passende vorm aan de verhuurder / beheerder te melden. Dit geldt ook voor schade ontstaan ​​tijdens de huurperiode. (3) De huurder verbindt zich ertoe de huisregels na te leven.